ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(Україна, м. Кам’янське, Дніпропетровська  область)

DNIPROVSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY

(Ukraine, Kamianske city, Dnipropetrovsk region)

Dniprovsk State Technical University has a 100-year history. It is a scientific and educational center of the Dnipro region and the city of Kamianske.

Acting Rector of the University Vitaliy GULIAEV – Doctor of Technical Sciences, Professor, Honored Worker of Education of Ukraine.

Today the university trains specialists at the following levels of higher education: the first (Bachelor’s degree) – in 21 specialties; the second (Master’s degree) – in 20 specialties; the third (educational – scientific) – in10 specialties.

The educational infrastructure of the university consists of 4 faculties, 18 departments (17 of  them  graduate students), Technological professional and Technical-economic professional colleges, Professional college of food technologies and entrepreneurship, Regional educational-scientific-industrial complex “Prometheus”; educational district is a pilot project of the regional integrated education system of the city of Kamianske.

At the university, the contingent of applicants for higher education is 1,835 people, including 1,496 full-time students and 339 part-time students.

The number of full-time scientific and scientific-pedagogical employees of the university is 156 people. The percentage of full-time scientific and pedagogical employees with a scientific degree is 91.7%. The percentage of full-time research and teaching staff with the academic title is 76.3%.

The university consists of 7 educational buildings, 3 dormitories, 5 research laboratories. The are 77 classrooms, 97 equipped laboratories, 35 computer classes for educational process. The university has a modern sports base: “Burevestnik” stadium, 3 gyms, a shooting-range, 2 football fields, 9 sports grounds, where there are sections of 10 sports, sports and recreation camp on the river Oryl.

The Preparatory Department for foreign students has been functioning since 2021. Foreign students can study on a contract basis at the Preparatory Department and at the main faculties of DSTU.The Ukrainian language course for foreign students lasts 10 months. During this period, students also study chemistry, biology, mathematics, physics and other disciplines that will be required for admission to DSTU to obtain the first (Bachelor’sdegree) level of higher education.

The university offers a wide range of highly professional and competitive specialties. Training is provided in the Ukrainian language. Some subjects, at the students’ choice, may be taught in English.

List of specialties to train specialists at the first (Bachelor’s) level of higher education

Faculty of Management, Economics, Sociology and Philology: 035 Philology (Germanic languages and literatures (translation included)); 054 Sociology; 071 Accounting and Taxation; 072 Finance, Banking and Insurance; 073 Management.

Faculty of Electronics and Power Engineering: 113 Applied Mathematics; 121 Software Engineering; 141 Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics; 144 Heat Power Engineering; 153 Micro- and Nanosystem Technology; 171 Electronics; 172 Telecommunications and Radio Engineering.

Metallurgical Faculty: 101 Ecology; 104 Physics and Astronomy; 132 Materials Science; 136 Metallurgy; 161 Chemical Technology and Engineering; 162 Biotechnology and Bioengineering.

Mechanical Faculty: 131 Applied Mechanics; 133 Industry engineering; 274 Motor Transport.

Dniprovsk State Technical University

 • Address: Dniprobudivska St., 2, Kamianske city, Dnipropetrovskregion, Ukraine    
 • e-mail: science@dstu.dp.ua; official site DSTU: www.dstu.dp.ua
 • Admissions committee of DSTU:  +380679975363
 • Director of the Center for Pre-University Training and Work with Foreign Students
  Hlushchenko Elena Leonidovna тел.: +380676027028; e-mail: dstu.cdp@gmail.com

Дніпровський державний технічний університет має 100-річну історію. Є науково-освітнім центром Дніпровського регіону та міста Кам’янське.

В.о. ректора університету ВІТАЛІЙ ГУЛЯЄВ – доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України.

На сьогоднішній день університет здійснює підготовку фахівців за такими рівнями вищої освіти: перший (бакалаврський) – за 21 спеціальністю; другий (магістерський) – за 20 спеціальностями; третій (освітньо-науковий) – за 10 спеціальностями. Навчальна інфраструктура університету складається з 4 факультетів, 18 кафедр (з них 17 випускових), технологічний та техніко-економічний професійний коледжі, професійний коледж харчових технологій та підприємництва, регіональний навчально-науково-виробничий комплекс «Прометей»; освітній округ – пілотний проєкт регіональної інтегрованої системи освіти міста.

В університеті контингент здобувачів вищої освіти становить 1835 осіб, із них 1496 осіб очної форми навчання та 339 осіб заочної форми навчання.

Чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників університету становить 156 осіб. Частка штатних науково-педагогічних працівників із науковим ступенем – 91,7%. Частка штатних науково-педагогічних працівників із вченим званням – 76,3%. До складу університету входять 7 навчальних корпусів, 3 гуртожитки, 5 науково-дослідних лабораторій. В освітньому процесі використовується 77 навчальних аудиторій, 97 обладнаних лабораторій, 35 комп’ютерних класів. Університет має сучасну спортивну базу: стадіон «Буревісник», 3 спортивні зали, стрілецький тир, 2 футбольні майданчики, 9 спортивних майданчиків, де працюють секції з 10 видів спорту, спортивно-оздоровчий табір на річці Оріль.

Підготовче відділення для іноземних студентів працює з грудня 2021 року. Іноземні студенти можуть навчатися на контрактній основі на підготовчому відділенні та на основних факультетах університету.

Курс вивчення української мови для іноземних студентів триває 10 місяців. Протягом цього терміну студенти також вивчають хімію, біологію, математику, фізику, інформатику та інші дисципліни, необхідні для вступу до університету для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Університет пропонує широкий вибір високопрофесійних та конкурентоспроможних спеціальностей. Навчання відбувається українською мовою. Деякі дисципліни на вибір студентів можуть викладатися англійською мовою.

Перелік спеціальностей, за якими ведеться підготовка фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Факультет менеджменту, економіки, соціології та філології: 035 Філологія (Німецькі мови та література (переклад включно)); 054 Соціологія; 071 Облік та аудит; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент.

Факультет електроніки та енергетики: 113 Прикладна математика; 121 Інженерія програмного забезпечення; 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 144 Теплоенергетика; 153 Мікро- та наносистемна техніка; 171 Електроніка; 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Металургійний факультет: 101 Екологія; 104 Фізика та астрономія; 132 Матеріалознавство; 136 Металургія; 161 Хімічні технології та інженерія; 162 Біотехнології та біоінженерія.

Механічний факультет: 131 Прикладна механіка; 133 Галузеве машинобудування; 274 Автомобільний транспорт.

Дніпровський державний технічний університет

 • Адреса: вул. Дніпробудівська, 2; м. Кам’янське, Дніпропетровська область, Україна
 • e-mail: science@dstu.dp.ua; офіційний сайт ДДТУ: www.dstu.dp.ua
 • Приймальна комісія  ДДТУ: тел.: +380679975363
 • Директор центру довузівської підготовки та роботі з іноземними студентами
  Глущенко Олена тел.: +380676027028; e-mail: dstu.cdp@gmail.com