Preparatory department for foreign citizens

Foreigners who do not speak Ukrainian undergo preliminary training in the state language at the preparatory department of DSTU.

During the training period, students of the preparatory department under the guidance of highly qualified teachers study the Ukrainian language and gain practical skills in mathematics, physics, chemistry, biology, computer science and other disciplines.

Study group of students 8 – 12 people.

Term of study – 10 months.

Upon completion of training at the preparatory department, students who have completed the full curriculum, successfully passed the final exams, receive a Certificate of Completion of the preparatory department of a certain type, approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine.

The presence of the Certificate of Completion of the Preparatory Department allows the applicant to enter the university to obtain the first (bachelor’s) level of higher education.

At the Dniprovsk State Technical University, training for the first (bachelor’s) level of higher education is carried out according to the following educational and professional programs:

Faculty of Management, Economics, Sociology and Philology:

035 Philology (German languages ​​and literature (translation included)); 054 Sociology; 071 Accounting and auditing; 072 Finance, banking and insurance; 073 Management.

Faculty of Electronics and Energy:

113 Applied Mathematics; 121 Software Engineering; 141 Electric power, electrical engineering and electromechanics; 144 Heat energy; 153 Micro- and nanosystem technology; 171 Electronics; 172 Telecommunications and radio engineering.

Faculty of Metallurgy:

101 Ecology; 104 Physics and astronomy; 132 Materials Science; 136 Metallurgy; 161 Chemical technology and engineering; 162 Biotechnology and Bioengineering.

Faculty of Mechanical Engineering:

131 Applied Mechanics; 133 Industrial Engineering; 274 Road transport.


Підготовче відділення для іноземних громадян

Іноземці, які не володіють українською мовою, проходять попередню підготовку щодо вивчення державної мови на підготовчому відділенні ДДТУ.

У період навчання слухачі підготовчого відділення під керівництвом висококваліфікованих викладачів вивчають українську мову та отримують практичні навички з математики, фізики, хімії, біології, інформатики та інших дисциплін. 

Навчальна група слухачів 8 – 12 осіб.

Термін навчання – 10 місяців.

По завершенню навчання на підготовчому відділенні слухачі, які виконали у повному обсязі навчальну програму, успішно склали випускні іспити, отримують Свідоцтво про закінчення підготовчого відділення визначеного зразку, затвердженого МОН України.

Наявність Свідоцтва про закінчення підготовчого відділення дає змогу здобувачеві вступити на навчання до університету для здобуття першого (бакалаврському) рівня вищої освіти.

В Дніпровському державному технічному університеті підготовка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти проводиться за наступними освітньо-професійними програмами:  

Факультет менеджменту, економіки, соціології та філології:

035 Філологія (Німецькі мови та література (переклад включно)); 054 Соціологія; 071 Облік та аудит; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 073 Менеджмент.

Факультет електроніки та енергетики:

113 Прикладна математика; 121 Інженерія програмного забезпечення; 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 144 Теплоенергетика; 153 Мікро- та наносистемна техніка; 171 Електроніка; 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Металургійний факультет:

101 Екологія; 104 Фізика та астрономія; 132 Матеріалознавство; 136 Металургія; 161 Хімічні технології та інженерія; 162 Біотехнології та біоінженерія.

Механічний факультет:

131 Прикладна механіка; 133 Галузеве машинобудування; 274 Автомобільний транспорт.